Kolorowe stroiki, haftowane serwety, czy dekoracyjne kosze pisanek –  zgarnij wielkanocną ozdobę na świąteczny stół! Weź udział w konkursie i wygraj niepowtarzalne, własnoręcznie wykonane dekoracje przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Dziennego Domu Pobytu „Senior” w Wyszkowie. Zasady są bardzo proste!

 1. Odpowiedz na pytanie „Dlaczego warto hodować drób?”
 2. Zaproś do zabawy dwie osoby, oznaczając je w komentarzu pod postem
 3. Polub nasz profil na Facebooku

Do wygrania aż 7 nagród. Losowanie już 12 kwietnia!

 

 FB_post.jpg

 

Regulamin promocji

Organizatorem konkursu jest firma horizont Rolos Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie, ul. Henryka Sienkiewicza 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin i która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie jest pracownikiem horizont Rolos Sp. z o.o. i/lub pracownikiem spółek powiązanych;

c) nie jest członkiem rodziny pracownika (wstępni, zstępni)

Konkurs obowiązuje w terminie 05.04 – 11.04.2022 r.

Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 • Odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego warto hodować drób?” pod konkursowym postem
 • Polubić profil Horizont Rolos na Facebooku
 • Zaprosić dwie osoby do zabawy, oznaczając je w komentarzu

Uczestnicy Konkursu mogą otrzymać:

 • Ozdoby wielkanocne wykonane przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie

Nagrody wybierane są losowo.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie firmy horizont Rolos w Wyszkowie, ul. Henryka Sienkiewicza 2 oraz na stronie internetowej www.horizont.com.pl

Warunki publikacji komentarzy

 1. Konkurs zostanie przeprowadzany na profilu horizont Rolos Sp. z o.o. na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Treści umieszczone pod postem nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dóbr osobistych osób trzecich – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, czy też obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności.
 3. W przypadku publikacji kilku komentarzy nagrodę można odebrać tylko raz.

Warunki przyznawania Nagród

 1. Każdy, kto skomentuje post konkursowy bierze udział w losowaniu nagród
 2. Nagrodzonych zostanie 7 osób
 3. Nagrody zostaną przyznane losowo
 4. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie firmy
 5. W przypadku trudności logistycznych osób mieszkających poza terenem powiatu wyszkowskiego nagrody zostaną wysłane kurierem na adres wskazany przez Uczestnika, na koszt Organizatora.
 6. Informację zwrotną z podanym adresem wysyłki nagrody należy podać do 13.04.2022, godz. 16.00.

Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie nagród.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorami danych osobowych jest Organizator – horizont Rolos Sp. z o.o.

Warunki końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się, do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu i jego udostępnienia w siedzibie. Tak zmieniony Regulamin będzie wiążący od chwili jego udostępnia.

Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu trwania Programu. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

Pytania i reklamacje dotyczące obowiązywania i realizacji Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres:

Horizont Rolos Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 2, 07-200 Wyszków

Wszelkie sprawy nieuregulowane w postanowieniach niniejszego Regulaminu będą załatwiane przez strony polubownie.

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą załatwiane w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku gdy, strony nie będą w stanie rozwiązać sporu polubownie, spór będzie rozstrzygnięty przez Sąd właściwy dla siedziby.

© 2022 Horizont ROLOS Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie: Dajnowiec.pl