OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (obowiązują od 20.03.2023)

§1 WSTĘP

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów przez Horizont Rolos Sp. z o.o. (dalej Horizont lub Sprzedający) z siedzibą Wyszkowie, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 07-200 Wyszków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000137873, NIP: 7620003048 REGON: 550329145
 1. Niniejsze OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Horizont jako sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia.
 2. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Horizont lub na stronie internetowej www.horizont.com.pl. W przypadku gdy Kupujący jest konsumentem, niniejsze OWS są wiążące, gdy zostaną doręczone przed zawarciem umowy.
 1. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 2. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS w zakresie uregulowanym w sposób odmienny niż OWS.

§2 OFERTY I ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Horizont Rolos Sp. z o.o., w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec
 2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać dane niezbędne dla realizacji zamówienia, w szczególności: nazwę lub firmę Kupującego, dokładny adres, numer NIP, wskazanie numeru oferty, jeśli dotyczy, określenie zamawianego towaru, ilości zamówionego towaru, termin, miejsce i warunki, w tym koszt dostawy/odbioru towaru.
 3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie email lub listownie na adres siedziby firmy). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Horizont otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji na zasadach określonych w potwierdzeniu. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 4. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie niepowołania się na numer oferty, Horizont nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.
 5. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia z Horizont. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 6. Jeżeli niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.

§3 TERMINY I WARUNKI DOSTAW

 1. Horizont jest zobowiązany dostarczyć towar i wydać go Kupującemu w siedzibie Sprzedawcy w Wyszkowie w dni powszednie w godzinach między 8:00 a 14:30 lub w innym miejscu na zasadach ustalonych przez strony. Dostawy realizowane poza siedzibą Sprzedawcy dokonywane będą za pośrednictwem firm kurierskich, w tym: Raben, GLS, InPost, DPD, UPS.
 2. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 3. Horizont nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowanych działaniem przewoźnika.
 4. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu.
 5. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Sprzedający obciąży Kupującego kosztem przechowywania towarów w wysokości 0,5% wartości towarów za każdy dzień, a jeśli koszt przechowywania przekracza tę kwotę, żądać zapłaty do pełnego kosztu przechowywania.
 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Horizont zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
 7. Horizont zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Horizont jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.

§4 PŁATNOŚCI I CENY

 1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
 2. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
 4. Za dzieło zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
 5. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Horizont jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
 6. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Horizont może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 7. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
 8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§5 GWARANCJA

 1. Horizont udziela na sprzedawane towary gwarancji. Standardowo okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.
 2. Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady powodują następujące działania: nieodpowiedni montaż, nieodpowiednia eksploatacja, przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich katalogowych lub w ofertach.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.

§6 SIŁA WYŻSZA

Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Sprzedającego i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, wojny itp., dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych z Horizont osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 2. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

  Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

© 2023 Horizont ROLOS Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wdrożenie: Dajnowiec.pl