OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY (obowiązują od 01.07.2022) 

1. Składanie zamówień

 1. Odbiorca składa zamówienia telefonicznie, faksem, e-mailem lub przez system B2B.
 2. Termin realizacji składanych zamówień standardowo wynosi do 5 dni roboczych.
  W przypadku braku zamówionych produktów w magazynie Horizont Rolos, jest on indywidualnie ustalany z Odbiorcą.
 3. W przypadku, bezpodstawnego odstąpienia przez Odbiorcę od zamówienia,  Horizont Rolos może dochodzić wszelkich kosztów związanych z jego realizacją (np. koszty przygotowania,  koszty transportu, itp.)

2. Warunki dostawy

 1. Horizont Rolos  zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy z przyczyn od siebie niezależnych, co jednocześnie nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Odbiorcę od zamówienia lub dochodzenia odszkodowania.
 2. Horizont Rolos  zobowiązuje się do wykonywania dostaw towarów w ustalonym terminie, chyba, że będzie to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Horizont Rolos .
 3. Horizont Rolos  nie ponosi odpowiedzialności za kary umowne płacone przez Odbiorcę na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia kontrahentów wobec Odbiorcy z tytułu opóźnienia w dostawie towarów.  Horizont Rolos nie odpowiada także za szkody czy straty pośrednie, w szczególności za utracone przez Odbiorcę korzyści.
 4. Horizont Rolos  zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w miejsce wskazane przez Odbiorcę, jeżeli  jednak w zamówieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba Odbiorcy.
 5. W przypadku istnienia wad lub braków  w dostarczonym towarze Odbiorca ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, oraz powiadomić niezwłocznie  Horizont Rolos, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych po dniu dostawy pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Dostawcy.
 6. Koszty dostawy Towarów
  1. Przesyłki pakowane w paczki (maksymalna waga paczki - 30kg):
   1. przesyłki o wartości poniżej 600,00 zł netto dostarczane są na koszt Odbiorcy
   2. przesyłki o wartości powyżej 600,00 zł netto:
    - 1 paczka - koszty dostawy pokrywa Horizont Rolos
    - za każdą kolejną paczkę w przesyłce - Horizont Rolos  zastrzega sobie prawo  do doliczenia kosztów transportu (*). Dotyczy to przede wszystkim dostaw produktów o znacznej wadze i objętości, jak np. baterie, drut, paliki, żłoby itp.

    (*) koszt wysyłki 1 paczki wynosi 22,00 zł netto
    (*) koszt wysyłki 1 paczki za pobraniem wynosi 28,00 zł netto
  2. Przesyłki pakowane na palecie:
   1. przesyłki pakowane na standardowych paletach o wartości poniżej 3000,00 zł netto - koszty transportu pokrywa Odbiorca (*)
    (*) koszt wysyłki 1 palety wynosi 225,00 zł netto
   2. przesyłki pakowane na ½ palety o wartości poniżej 2000,00 zł netto - koszty transportu pokrywa Odbiorca
    (*) koszt wysyłki ½ palety wynosi 135,00 zł netto
   3. przesyłki o wartości powyżej 2000,00 zł netto dla ½ palety i 3000,00 zł netto dla palety standardowej  -  koszty dostawy pokrywa Horizont Rolos  ( w przypadku, gdy ilość palet jest większa niż 2, przy niskiej wartości zamówionych produktów, Horizont Rolos zastrzega sobie prawo do doliczenia kosztu transportu)
 7. Dokładne wyliczenie kosztów transportu następuje po przygotowaniu towaru do wysyłki. Wcześniejsze wyliczenia mają charakter orientacyjny.
 8. Odbiór towaru w imieniu Odbiorcy może nastąpić przez osoby do tego uprawnione: pracowników, zleceniobiorców oraz inne osoby działające w jego imieniu. Odbiór będzie się odbywał przez pokwitowanie odbioru na liście przewozowym, specyfikacji dostawy lub fakturze VAT.

3. Zapłata za dostarczone produkty

 1. Przy realizacji zamówienia obowiązują ceny z aktualnego cennika Horizont Rolos lub ustalone indywidualnie z Odbiorcą. O zmianie cen Odbiorca będzie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty ceny w wysokości i terminie określonym na fakturze, przelewem na konto wskazane przez Horizont Rolos. 
 3. Faktury przelewowe wystawiane są po dostarczeniu potwierdzonych kopii dokumentów rejestracyjnych firmy tj. NIP, REGON i odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Horizont Rolos może określić, iż płatność dokonywana jest przy odbiorze towaru lub poprzez przedpłatę.
 5. Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto Horizont Rolos.
 6. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Horizont Rolos zastrzega sobie prawo wstrzymania kolejnych dostaw towarów zamówionych przez Odbiorcę.

4. Zwrot towarów

 1. Dopuszcza się możliwość zwrotu zakupionych towarów przez Odbiorcę.
 2. Zwrot towaru możliwy jest tylko jeśli produkt jest pełnowartościowy, bez znaków użytkowania, czysty, bez dodatkowych etykiet czy naklejek i jest w oryginalnym opakowaniu.
 3. Rozliczenie zwrotu następuje na podstawie faktury korygującej pomniejszonej o koszty transportu poniesione przez Horizont Rolos.
 4. Zwrot towaru dokonywany jest zawsze na koszt Odbiorcy.

5. Reklamacje

 1. Horizont Rolos udziela gwarancji na sprzedawane towary na podstawie wystawionej karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji lub dowodu zakupu.
 2. Uszkodzony produkt Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Horizont Rolos. W przypadku zasadnej reklamacji, naprawiony lub wymieniony towar Horizont Rolos wysyła na swój koszt.
  W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Odbiorca będzie obciążony kosztami serwisu i wysyłki.
 3. Reklamacje dotyczące dostaw powinny być zgłaszane w następujący sposób:
 4. W chwili dostarczenia przesyłki do Odbiorcy, jest on zobowiązany do sprawdzenia, czy dotarła ona nieuszkodzona oraz sprawdzenia zgodności ilości opakowań zbiorczych z ilością wskazaną na liście przewozowym. Wszelkie uwagi w tym zakresie winny być odnotowane na liście przewozowym i podpisane przez Odbiorcę oraz zgłoszone do Horizont Rolos w ciągu 3 dni od dnia dostawy przesyłki.
 5. Jeśli przesyłka nie została uszkodzona, a ilość opakowań zgodna jest z ilością na liście przewozowym, Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie sprawdzić ilość, jakość i zawartość przesyłki, a ewentualne uwagi zgłosić pisemnie do Horizont Rolos za pośrednictwe poczty elektronicznej, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
 6. Wszelkie braki w ilości opakowań zbiorczych zgłoszone po odbiorze oraz braki w zawartości przesyłki zgłoszone po w/w trzydniowym terminie - nie wywołują skutków prawnych i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych w stosunku do Horizont Rolos.
 7. Reklamacje dotyczące jakości, wykryte później niż bezpośrednio po dostawie, mogą być składane w formie pisemnej przez Odbiorcę w terminie 5 dni od dnia ujawnienia wady fizycznej. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być wysłane do Horizont Rolos e-mailem z potwierdzeniem odbioru.
 8. W przypadku, gdy Odbiorca nie zgłosi zastrzeżeń w terminie 5 dni od dnia ujawnienia wady, traci uprawnienia z tytułu gwarancji oraz roszczenia z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.
 9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych towarów, Odbiorca może żądać ich usunięcia. Horizont Rolos jest zobowiązany do tego w terminie do 30 dni od dnia uznania reklamacji. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia towaru lub części zamiennych niezbędnych do naprawy, o czas, który jest do tego niezbędny.
 10. W przypadku rozbieżności w dostawie towarów, podstawą wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest przedstawienie przez Odbiorcę listu przewozowego z podpisem i imienną pieczątką upoważnionego pracownika Odbiorcy oraz wpisaną datą odbioru, wraz z protokołem rozbieżności potwierdzonym podpisem przewoźnika.
 11. Wszelkie uszkodzenia przesyłek należy odnotować na liście przewozowym i protokole szkody w obecności przedstawiciela przewoźnika. Protokół szkody należy przesłać do Horizont Rolos w celu zgłoszenia reklamacji do firmy przewozowej.
 12. Reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy opakowanie pozostało nienaruszone, chyba że na liście przewozowym odnotowano fakt uszkodzenia opakowania.
 13. Reklamacje ilościowe będą rozpatrywane pod warunkiem wpisania braków na liście przewozowym w obecności dostawcy towaru – oznacza to konieczność liczenia opakowań w momencie przejmowania towaru od dostawcy.
 14. Reklamacje asortymentowe będą rozpatrywane po przesłaniu do Horizont Rolos protokołu rozbieżności.
 15. Reklamacje będą rozpatrywane, gdy zostaną złożone w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia odbioru towaru.
 16. Odpowiedzialność odszkodowawcza Horizont Rolos z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych towarów.
 17. Horizont Rolos nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi ani z tytułu gwarancji za sprzedane towary używane.

6. Postanowienia dodatkowe

 1. Horizont Rolos zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży w każdej chwili z zastrzeżeniem przepisów KC.
 2. Odbiorca zobowiązuje się zawiadamiać Horizont Rolos o każdej zmianie adresu swojej siedziby w ciągu 5 dni od zaistnienia takiej zmiany.
 3. Do czasu zapłaty przez Odbiorcę całości wartości towaru, pozostaje on własnością Horizont Rolos. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia jego wartości spoczywa na Odbiorcy.
 4. Jeżeli przed zapłatą ceny Odbiorca przeniesie prawo własności na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń Horizont Rolos. Jeżeli wartości tej nie da się odzyskać, Odbiorca jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.
 5. Każda Zmiana zamówienia oraz ogólnych warunków współpracy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w powyższych warunkach, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

7. Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie ewentualnych sporów lub nieporozumień powstałych pomiędzy Odbiorcą  a Horizont Rolos zostaje poddane sądom właściwym dla miejsca siedziby Horizont Rolos Sp. z o.o.

 

© 2022 Horizont ROLOS Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie: Dajnowiec.pl